Nanashi

適当。

Featuring:
Keyaki Ike, Leo Takayama, Ryo Motohashi, Yuto Kojima, Kenya Koto, Kaito Murai, Hiroyuki Matsuo

Music:
BadBadNotGood – Limit to Your Love

http://www.yanchadigs.com/blog/nanashi